Installing and Ungrading Moodle

Bài 10: Bật chức năng Đăng ký thành viên cho moodle