Installing and Ungrading Moodle

Tự động ghi danh thành viên vào khóa học [auto enrol] moodle 2x