Clauses and Sentences

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân có động từ 2 tân ngữ