Tiếng Anh 10

Dạng của danh từ số nhiều, plural nouns