Singular or Plural - Subject and Verb Agreement

Subject and Verb Agreement - sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ