Văn Học

Suy nghĩ của em về câu tục ngữ “ Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”