Badges, Attendance, Competencies and Gradebook

Cách tạo sổ điểm chung cho toàn bộ các môn học trong khóa học.