Đề gồm trắc nghiệm và tự luận nên học chú ý khi làm tự luận.