Bảng các động từ theo sau là V-ING và TO VERB phổ biến nhất