Tiếng Anh 11


DiscussionStarted byRepliesLast post
Rút gọn mệnh đề quan hệ - reduced relative clauses 1 Phoenix Hoang
Sách trắc nghiệm tiếng Anh 11 Mai Lan Hương (có đáp án) 2 Phoenix Hoang
Wish clause - câu ước 0 Phoenix Hoang
Cleft sentence - câu chẻ (lí thuyết & bài tập) 1 Phoenix Hoang
Unit 6: Competitions - Reported speech with gerund 2 Phoenix Hoang
Cleft sentences - câu chẻ 0 Phoenix Hoang
Tag questions - Câu hỏi đuôi - lý thuyết & bài tập 1 Phoenix Hoang
Unit 3: Party - Tiếng Anh 11 0 Phoenix Hoang