Tiếng Anh 11


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Cleft sentence - câu chẻ (lí thuyết & bài tập) 1 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 2:58 PM
Sách trắc nghiệm tiếng Anh 11 Mai Lan Hương (có đáp án) 2 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 2:56 PM
Rút gọn mệnh đề quan hệ - reduced relative clauses 1 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 2:52 PM
Unit 6: Competitions - Reported speech with gerund 2 Phoenix Hoang
T2, 30 Th10 2017, 9:08 PM
Cleft sentences - câu chẻ 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 2:34 PM
Tag questions - Câu hỏi đuôi - lý thuyết & bài tập 1 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:00 PM
Wish clause - câu ước 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 2:49 PM
Unit 3: Party - Tiếng Anh 11 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 2:42 PM