Special Difficulties

Special Difficulties - Những từ khó phân biệt & dễ dùng sai


DiscussionStarted byRepliesLast post
Phân biệt một số từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh 1 Phoenix Hoang
Phân biệt the other, other, another, the others, others 1 Phoenix Hoang
Phân biệt trip, tour, travel, journey, excursion, voyage 1 Phoenix Hoang
Các cách sử dụng be of, be to, be about 1 Phoenix Hoang
Phân biệt absolutely và extremely 1 giáo viên Tiếng Anh
Phân biệt till và until 1 Phoenix Hoang
Những thói quen, hành động được lặp lại với WOULD 0 Phoenix Hoang
Phân biệt Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim 0 Huỳnh Diễm
Phân biệt Used to, be used to và get used to 0 Phoenix Hoang
Unit 8: Tiếng Anh 12 - Phân biệt At the end và In the end 0 Phoenix Hoang
Phân biệt V.I & V.T - Transitive vs Intransitive verbs 0 Phoenix Hoang
Cách sử dụng Do và Make 1 Phoenix Hoang
Phân biệt like và alike có video Anh - Việt 0 Phoenix Hoang
Phân biệt Can, May, Be able to 0 Phoenix Hoang
“Other” có giống với “Another”? 0 Phoenix Hoang
Sự khác nhau giữa say và tell 0 Phoenix Hoang
Phân biệt clever, smart và intelligent 0 Phoenix Hoang
Sự khác nhau giữa trust và believe 0 Phoenix Hoang
Những từ tiếng Anh người Việt hay phát âm sai nhất 0 Phoenix Hoang
Sự khác nhau giữa about, approximately, nearly và roughly 0 Phoenix Hoang