Special Difficulties

Special Difficulties - Những từ khó phân biệt & dễ dùng sai


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Các cách sử dụng be of, be to, be about 1 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:21 PM
Phân biệt absolutely và extremely 1 giáo viên Tiếng Anh
T3, 26 Th12 2017, 9:10 PM
Phân biệt till và until 1 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:20 PM
Phân biệt trip, tour, travel, journey, excursion, voyage 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:14 PM
Phân biệt the other, other, another, the others, others 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:09 PM
Những thói quen, hành động được lặp lại với WOULD 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:10 PM
Phân biệt Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim 0 Huỳnh Diễm
T6, 7 Th08 2015, 7:53 PM
Phân biệt một số từ dễ gây nhầm lẫn 0 Ngọc Thuận
T6, 7 Th08 2015, 7:47 PM
Used to vs be used to and get used to 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:22 PM
Unit 8: Tiếng Anh 12 - Phân biệt At the end và In the end 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:19 PM
Phân biệt V.I & V.T - Transitive vs Intransitive verbs 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:17 PM
Cách sử dụng Do và Make 1 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:12 PM
Phân biệt like and alike (có clip A-V). 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:12 PM
Phân biệt Can, May, Be able to 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:07 PM
“Other” có giống với “Another”? 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:06 PM
Cách sử dụng to say, to tell 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:05 PM
Phân biệt clever, smart và intelligent 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:04 PM
Trust khác gì với Believe? 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:03 PM
7 từ hay bị phát âm sai nhất của người học tiếng Anh 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:02 PM
Cách sử dụng Approximately, Roughly, About, Nearly 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 7:02 PM