Verb Forms: Gerunds, Infinitives and Participles

Verb Forms: Gerunds, Infinitives, present participle, past participle...


Chủ đề thảo luậnNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Các động từ theo sau là V-ING và TO VERB phổ biến nhất 2 Phoenix Hoang
Phân biệt Danh động từ và hiện tại phân từ Unit 3 tiếng Anh 11 0 Ngọc Thuận