Sinh Học

Đề Thi & Kiểm Tra được post ở Thư Viên Đề Thi & Kiểm Tra!


DiscussionStarted byRepliesLast post
Tại sao các NST lại xoắn tới mức cực đại rồi mới phân chia nhiễm sắc từ nhưng sau khi phân chia xong, NST lại tháo xoắn trở về dạng sợi mảnh? 0 Học Sinh 4.0
Trình bày các diễn biến chính của quá trình nguyên phân? 0 Học Sinh 4.0
Trình bày ý nghĩa của quá trình nguyên phân? 0 Học Sinh 4.0
Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? 0 Học Sinh 4.0
Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử 0 Học Sinh 4.0
Tế bào nhân sơ - Tế bào tiền nhân 0 Học Sinh 4.0
Cấu trúc các loại Virut 0 Học Sinh 4.0
Di truyền liên kết với giới tính 0 Học Sinh 4.0
Hoán vị gen - Liên kết không hoàn toàn 0 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng của prôtêin 0 Phoenix Hoang
Cấu tạo và cơ chế đóng mở của khí khổng 0 Học Sinh 4.0
Sự khuếch tán, thẩm thấu và vận chuyển chủ động qua màng sinh chất 0 Học Sinh 4.0
Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất 0 Học Sinh 4.0
Cấu trúc và chức năng của màng Tế bào - Màng sinh chất 0 Học Sinh 4.0
Cấu trúc và chức năng của Lục lạp 0 Học Sinh 4.0
Tương quan giữa tổng số nuclêôtit với chiều dài, khối lượng và số chu kì xoắn của ADN (hay gen) 1 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng nhiễm sắc thể 1 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng của ADN 1 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng của ARN 1 Phoenix Hoang
Trả lời câu hỏi sinh học 10 bài 19, 22 0 Phoenix Hoang