Sinh Học

Đề Thi & Kiểm Tra được post ở Thư Viên Đề Thi & Kiểm Tra!


DiscussionStarted byRepliesLast post
Cấu trúc các loại Virut 0 Học Sinh 4.0
Di truyền liên kết với giới tính 0 Học Sinh 4.0
Hoán vị gen - Liên kết không hoàn toàn 0 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng của prôtêin 0 Phoenix Hoang
Cấu tạo và cơ chế đóng mở của khí khổng 0 Học Sinh 4.0
Sự khuếch tán, thẩm thấu và vận chuyển chủ động qua màng sinh chất 0 Học Sinh 4.0
Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất 0 Học Sinh 4.0
Cấu trúc và chức năng của màng Tế bào - Màng sinh chất 0 Học Sinh 4.0
Cấu trúc và chức năng của Lục lạp 0 Học Sinh 4.0
Tương quan giữa tổng số nuclêôtit với chiều dài, khối lượng và số chu kì xoắn của ADN (hay gen) 1 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng nhiễm sắc thể 1 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng của ADN 1 Phoenix Hoang
Cấu trúc và chức năng của ARN 1 Phoenix Hoang
Trả lời câu hỏi sinh học 10 bài 19, 22 0 Phoenix Hoang
Giải chi tiết bài tập chương 1 sinh học 12 0 Học Sinh 4.0
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 0 Phoenix Hoang
Một số dạng tương tác gen thường gặp 0 Phoenix Hoang
Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm sinh 12 học kì 1 0 Phoenix Hoang
Định nghĩa Nguyên phân và Giảm phân 0 Phoenix Hoang
Bài tập Trắc Nghiệm Sinh 11 - Chương 4 (Có đáp án) 0 Phoenix Hoang