Verb Forms: Gerunds, Infinitives and Participles

Các động từ theo sau là V-ING và TO VERB phổ biến nhất