Installing and Ungrading Moodle

Bài 9: Cài đặt plugins cho moodle và giới thiệu các plugins cần thiết