Installing and Ungrading Moodle

Bài 6: Tạo forums (diễn đàn) trên moodle và loại bỏ news forum