Installing and Ungrading Moodle

Bài 4: Tạo Categories (Danh mục) trên moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Bài 4: Tạo Categories (Danh mục) trên moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ năm, 6 Tháng bảy 2017, 11:29 AM
 

- Tạo Course Categories (Danh mục) trên moodle

1. Tạo Category - Danh mục mới

2. Đổi tên Danh mục

3. Di chuyển Danh mục