Installing and Ungrading Moodle

Bài 2: Những cài đặt cơ bản và thay đổi theme moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Bài 2: Những cài đặt cơ bản và thay đổi theme moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ năm, 29 Tháng sáu 2017, 8:47 AM
 


Bài 2: Những cài đặt cơ bản và thay đổi theme moodle

1. Edit profile – Chỉnh sửa thông tin cá nhân (email, password…)

2. Thêm gói tiếng Việt

3. Register your site – Đăng ký trang moodle của bạn

4. Thay đổi Theme

5. Upload avatar