Installing and Ungrading Moodle

Bài 2: Những cài đặt cơ bản và thay đổi theme moodle