Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Gradebook in moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Gradebook in moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ tư, 27 Tháng bảy 2016, 7:58 PM
 

Hướng dẫn quản lí và thiết lập bảng điểm của học sinh trong khóa học


- https://youtu.be/hg7Z6m26jWM