Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Tạo Forum discussion trong khóa học

 
Hình của Phoenix Hoang
Tạo Forum discussion trong khóa học
Bởi Phoenix Hoang - Thứ tư, 27 Tháng bảy 2016, 7:29 PM
 

Nếu bạn có tài khoản giáo viên, thì mới có quyền tạo forum. Còn không thì bạn chỉ sử các forum đã được tạo sẵn.