Other Grammar Points

Qui tắc đánh dấu trọng âm - Rules of stress