Tenses and Moods

Những thói quen, hành động được lặp lại với WOULD