Sinh Học

Sự khuếch tán, thẩm thấu và vận chuyển chủ động qua màng sinh chất