Topic outline

  • Introduction

    Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2018 gồm 24 mã đề từ mã đề 401 đến mã đề 424 nhưng thực chất chỉ có 04 đề gốc [mã đề 401, 402, 403 và 404]. Thaytro.net sẽ post cả 04 mã đề gốc trên.

    * Lưu ý: Học sinh nếu có thắc mắc và cần giải thích câu nào thì copy nội dung câu đó và dán vào khung Comments ở ngoài khóa học hay ngoài trang chủ - Nếu dán vào khung Comments trong Đề thi giáo viên sẽ không biết có comments mà trả lời!