Topic outline

  • Tóm tắt khóa học

    - Bài tập phân biệt động từ nguyên mẫu: to infinitives, bare infinitives, gerunds, present participle (hiện tại phân từ), past participle (quá khứ phân từ), dạng chủ động và bị động.

    - Gerunds và Present participle đều có chung hình thức V-ING. Tùy nhiên, bạn không nhất thiết phải phân biệt cái nào là Gerunds và cái nào là Present participle (trừ khi bạn là giáo viên hay sinh viên chuyên Anh thì phải phân biệt).

    • Topic 1

    • Topic 3