[Tổng hợp]Các đề kiểm tra 1 tiết qua các năm. Trong phạm vi unit 12, 13 & 14