Đề kiểm tra 1 tiết Unit 1 2 3 tiếng Anh 12 trường THPT Trị An năm học 2017 - 2018. Đề gồm 32 câu trắc nghiệm và 08 câu tự luận. Học sinh chú ý khoảng cách giữa các từ khi làm Tự luận!