Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 10 trường Trị An năm học 2016 - 2017 gồm 3 phần: Listening 10 câu, Multiple choice questions - trắc nghiệm 32 câu và 04 câu Writing - tự luận.