Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 tiếng Anh 12 THPT Trị An năm học 2017 - 2018. Giới hạn chương trình unit 10 & 11 tiếng Anh 12. Đề kiểm tra gồm 32 câu trắc nghiệm và 08 câu tự luận.