Do không được tăng tiết nên lớp 10a5 trường THPT Trị An năm học 2018 - 2019 phải học online để học sinh có thêm thời gian làm bài tập. Khóa học gồm; Bài giảng, bài tập thực hành và tài liệu liên quan.