Đề gồm 3 phần: 32 câu Trắc nghiệm, 04 câu tự luận và Phần Listening