Đề gồm 32 câu trắc nghiệm và 8 câu tự luận (Listening riêng)