Testing các chức năng góp phần làm cho việc học sinh động và trực quan hơn