Câu hỏi đuôi từ căn bản và nâng cao, bài tập và lí thuyết