Bài tập: so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh kép.