Khóa học được chia làm nhiều cấp độ như: nhận biết các thì, phân biệt các thì hay nhầm lẫn, đặc biệt là sự phối hợp các thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian như; when, while, before, after, by the time, as soon as, until, since...