Đây là nơi để giáo viên và quản trị viên

  1. Demo các khóa học có thu phí để học viên xem trước khi có quyết định trả phí hay không?
  2. Demo và testing các chức năng trước khi đăng vào các khóa học.

Câu hỏi trắc nghiệm có công thức và hình ảnh thường có trong các môn Toán, Lý. Hóa, Sinh...

Different question formats in moodle quizzes such as; gift format, aiken format...

Testing các chức năng mới trên mã nguồn mở moodle