Đây là nơi để giáo viên và quản trị viên

  1. Demo các khóa học có thu phí để học viên xem trước khi có quyết định trả phí hay không?
  2. Demo và testing các chức năng trước khi đăng vào các khóa học.